Monitoring

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny , ul. św. Anny 1/3, Ząb 34-521.
2. Kontakt z Gminnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej ochronadanych@poronin.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w postaci wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.108a ust.1 ustawy o prawie oświatowym (Dz.U.2018.0.996 t.j.).
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i wizerunek będzie przetwarzany przez okres 14 dni a następnie usunięty.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;;
b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.

Facebook
YouTube
Skip to content